Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ubez­pie­cze­nie

Ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne

Stu­dent, któ­ry ukoń­czył 26 lat i nie pod­le­ga ubez­pie­cze­niu zdro­wot­ne­mu z in­ne­go ty­tu­łu (umo­wa o pra­cę, umo­wa zle­ce­nie, ubez­pie­cze­nie przez mał­żon­ka), mo­że zo­stać zgło­szo­ny do ubez­pie­cze­nia w NFZ przez Uczel­nię (skład­kę od­pro­wa­dza Uczel­nia).

Pra­wo do ubez­pie­cze­nia w NFZ wy­ga­sa po 4 mie­sią­cach od da­ty obro­ny dy­plo­mu lub skre­śle­nia z li­sty stu­den­tów.

Pod­sta­wa praw­na

Usta­wa z 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pu­blicz­nych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).


Ubezpieczenie NNW

Studenci studiów stacjonarnych objęci są zbiorowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku zgłoszonej szkody przez Studenta, uprzejmie prosimy o kontakt:

Michał Kulik 

DM Consult Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 15, lok. 8, 02-026 Warszawa

 +48 501 353 328

mail: michal.kulik@dmconsult.pl