Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ubez­pie­cze­nie

Ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne

Stu­dent, któ­ry ukoń­czył 26 lat i nie pod­le­ga ubez­pie­cze­niu zdro­wot­ne­mu z in­ne­go ty­tu­łu (umo­wa o pra­cę, umo­wa zle­ce­nie, ubez­pie­cze­nie przez mał­żon­ka), mo­że zo­stać zgło­szo­ny do ubez­pie­cze­nia w NFZ przez Uczel­nię (skład­kę od­pro­wa­dza Uczel­nia).
Pod­sta­wą do zgło­sze­nia stu­den­ta jest zło­że­nie w Dzia­le Nau­cza­nia wnio­sku o ob­ję­cie ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym w NFZ (do­ku­ment do po­bra­nia) wraz z oświad­cze­niem o nie­pod­le­ga­niu obo­wiąz­ko­we­mu ubez­pie­cze­niu zdro­wot­ne­mu z in­ne­go ty­tu­łu. Po­nad­to stu­dent zo­bo­wią­zu­je się do po­wia­do­mie­nia Uczel­ni w try­bie na­tych­mia­sto­wym o zmia­nie ubez­pie­czy­cie­la (np. w przy­pad­ku pod­ję­cia pra­cy czy za­war­cia związ­ku mał­żeń­skie­go) lub zmia­nie da­nych za­war­tych we wnio­sku.
Do­wo­dem ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go stu­den­ta zgło­szo­ne­go przez Uczel­nię jest waż­na le­gi­ty­ma­cja stu­denc­ka wraz z do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym zgło­sze­nie do ubez­pie­cze­nia wy­sta­wia­nym przez Dział Nau­cza­nia. Do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym opła­ca­nie skła­dek na ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne jest druk ZUS RMUA wy­sta­wia­ny przez Dział Kadr. Druk moż­na otrzy­mać w ter­mi­nie 15 dni po upły­wie ko­lej­ne­go mie­sią­ca, po któ­rym na­stą­pi­ło opła­ce­nie skład­ki.
Pra­wo do ubez­pie­cze­nia w NFZ wy­ga­sa po 4 mie­sią­cach od da­ty obro­ny dy­plo­mu lub skre­śle­nia z li­sty stu­den­tów.

Pod­sta­wa praw­na
Usta­wa z 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pu­blicz­nych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

 


Ubezpieczenie NNW

Studenci studiów stacjonarnych objęci są zbiorowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pliki do pobrania:

W przypadku zgłoszonej szkody przez Studenta, uprzejmie prosimy o kontakt:

Michał Kulik 

DM Consult Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 19A, 02-674 Warszawa

 +48 501 353 328

mail: michal.kulik@dmconsult.pl