Ubez­pie­cze­nie

Ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne Stu­dent, któ­ry ukoń­czył 26 lat i nie pod­le­ga ubez­pie­cze­niu zdro­wot­ne­mu z in­ne­go ty­tu­łu (umo­wa o pra­cę, umo­wa zle­ce­nie, ubez­pie­cze­nie przez mał­żon­ka), mo­że zo­stać zgło­szo­ny do ubez­pie­cze­nia w NFZ przez Uczel­nię (skład­kę od­pro­wa­dza Uczel­nia). Pod­sta­wą do zgło­sze­nia stu­den­ta jest zło­że­nie w Dzia­le Nau­cza­nia wnio­sku o ob­ję­cie ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym w NFZ (do­ku­ment do po­bra­nia) wraz z oświad­cze­niem o nie­pod­le­ga­niu obo­wiąz­ko­we­mu ubez­pie­cze­niu zdro­wot­ne­mu z in­ne­go ty­tu­łu. Po­nad­to stu­dent zo­bo­wią­zu­je się do po­wia­do­mie­nia … Czytaj dalej Ubez­pie­cze­nie