Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom na rok akademicki 2018/2019

UWAGA!

Doktoranci mogą składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 w Dziekanatach do dnia 14.09.2018 r.

Wypełniony wniosek w formacie DOCX należy przesłać również w formie elektronicznej na adres e-mail Wydziału.

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:

Wniosek należy poprawnie i starannie wypełnić (informacja i wskazówki zamieszczone są w plikach do pobrania poniżej) oraz dołączyć do niego:

  • wypełnione oświadczenie o zgodzie na ogłoszenie na stronie internetowej urzędu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium (oświadczenie znajduje się na ostatniej stronie wniosku)
  • oświadczenie doktoranta 
  • wypełniony formularz dyspozycji przekazywania stypendium na konto 
  • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych dyspozycję doktoranta.

Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku oraz wniosek do wypełnienia, na rok akademicki 2018/2019, znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce „Dla studentów i uczelni / Studia: dla studentów i doktorantów/ Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów  na rok akademicki 2018/2019” (po otworzeniu na końcu znajdują się pliki “do pobrania”).

 

Informacja ze strony www ministerstwa

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków

Wypełnionego wnioski nie należy trwale zszywać, bindować, sklejać, itp. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie osiągnięć należy umieścić w papierowej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem studenta. Z formularza wniosku nie można usuwać żadnej treści, jeśli któryś z punktów nie dotyczy doktoranta, który składa wniosek, należy pozostawić jego treść.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra doktorantowi AKTYWNY FORMULARZ

Wniosek o przyznanie stypendium ministra doktorantowi WZÓR

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019