Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia socjalne

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla Studentek i Studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora.

Adres mailowy, na który należy kierować pytania związane ze stypendium socjalnym:
stypendia@asp.waw.pl