Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia Ministra w roku akademickim 2020/2021

 

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych w roku akademickim 2020/2021

 

WAŻNE TERMINY:

  • do 10 września 2020 – składanie przez studentów wniosków w Dziekanatach 

UWAGA!!
Wnioski zawierające braki oraz błędy formalne nie będą przyjmowane. 

Wypełniony wniosek w formacie DOCX należy przesłać również w formie elektronicznej na adres e-mail Wydziału 

Wniosek do pobrania poniżej

  • do 22 września 2020 – przekazanie zarekomendowanych przez Wydział wniosków do Działu Nauczania

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

Studenci uczelni artystycznych, nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi.

Stypendia są przyznawane na wniosek Rektora Uczelni składany do MKiDN, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5% ogólnej liczby studentów tej uczelni.

Student wypełnia wniosek w częściach 2 – 4 oraz składa dokumenty i oświadczenia określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU:

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć oraz oświadczenie studenta:

1) potwierdzające, że przedstawione we wniosku osiągnięcia artystyczne lub naukowe są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami;

2) o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy;

3) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia stypendium;

4) o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

Dodatkowo student składający przedmiotowy wniosek dołącza do niego „dyspozycję przekazywania stypendium na konto” (dokument do pobrania)

Dokument ten pozostaje w uczelni.

Link do strony ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2