Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sport na ASP

 


Klub Uczel­nia­ny Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych, to jed­nost­ka AZS dzia­ła­ją­ca na te­re­nie uczel­ni.

  • zrze­sza­my stu­den­tów za­in­te­re­so­wa­nych spor­tem
  • wspól­nie tre­nu­je­my
  • zgła­sza­my uczest­ni­ków na za­wo­dy AZS
  • or­ga­ni­zu­je­my wy­jaz­dy na za­wo­dy i wy­jaz­dy spor­to­we AZS
  • in­for­mu­je­my o osią­gnię­ciach stu­den­tów ASP
  • współ­pra­cu­je­my z Mię­dzy­uczel­nia­nym Stu­dium Spor­tu (czy­li WF na ASP)

Stro­na in­ter­ne­to­wa: http://www.fa­ce­bo­ok.co­m/AZSASP kon­takt: hooligans@asp.waw.pl