Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Studia

Klub Uczel­nia­ny Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych, to jed­nost­ka AZS dzia­ła­ją­ca na te­re­nie uczel­ni.

Stro­na in­ter­ne­to­wa: http://www.fa­ce­bo­ok.co­m/AZSASP kon­takt: ku­az­sasp(at)gma­il.com Plan-WF-2015-2016

dyżury pracowników wychowania fizycznego sesja zimowa

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept