Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Warunki, tryb i terminarz rekrutacji

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

imię i nazwisko kandydata – opłata rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej 

Bank Pekao S.A. nr konta: 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

Warunki i tryb rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji 2021/2022 (plik PDF)

Terminarz rekrutacji do SD 2021/2022 (plik PDF)

Terminarz rekrutacji do SD (plik PDF)

Wykaz certyfikatów nowozytnego języka obcego

Wykaz certyfikatów nowożytnego języka obcego (plik PDF)

Wzór oświadczenia promotora

Wzór oświadczenia promotora (plik PDF)


Przygotowanie portfolio

 • Kandydat w formie  prezentacji (portfolio) przedstawia dotychczasowe dokonania artystyczne, projektowe, konserwatorskie lub naukowe. Prezentacja powinna być zapisana w formacie pdf.
 • Prezentacja dorobku powinna stanowić chronologiczny przegląd osiągnięć, od ukończenia  studiów magisterskich lub wcześniejsze  osiągnięcia nie związane z procesem kształcenia w trakcie studiów magisterskich, zawierający dokumentację prac oraz upublicznienia dorobku: wybranych wystaw, pokazów, prezentacji publicznych, publikacji, prac konserwatorskich i restauratorskich, projektów, ich wdrożeń i realizacji.
 • Oceniane są w szczególności:

-zgodność dorobku z podmiotową dyscypliną,

-wartość artystyczna, projektowa, konserwatorska  lub naukowa dorobku kandydata,

-doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu działalności artystycznej, projektowej lub naukowej,

-znajomość światowych dokonań artystycznych, projektowych lub naukowych będących obszarem odniesienia dla dorobku kandydata,

-znajomość wybranych teorii nauk o sztuce lub z innych dziedzin, będących obszarem teoretycznego odniesienia dla dorobku kandydata,

-znajomość współczesnych kontekstów i głównych dyskursów będących obszarem odniesienia dla dorobku kandydata.

 • Ocena dorobku kandydata następuje na podstawie punktów przyznanych przez zespół egzaminujący.

Portfolio cyfrowe, musi spełniać następujące warunki:

1) Format plików i maksymalna objętość plików zawartych w portfolio: maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:

 • -avi: 150.0 MB,
 • -mp4: 150.0 MB,
 • -jpg: 25.0 MB,
 • -jpeg: 25.0 MB,
 • -png: 25.0 MB,
 • -doc: 25.0 MB,
 • -docx: 25.0 MB,
 • -odt: 25.0 MB,
 • -pdf: 25.0 MB.

2) format A4 (210/297 mm);

3) fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;

4) na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą;

5) należy grupować prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie, konserwatorskie i projektowe w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem „Prace malarskie”, itp.;

6) należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy musi zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace konserwatorskie i projektowe;

7) wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB;

8) Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

 • Nazwisko kandydata_imię kandydata_skrót SD_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)
 • Jeśli portfolio jest dzielone na części: Nazwisko kandydata_imię kandydata_skrót SD_nazwa _portfolio1
 • Nazwisko kandydata_imię kandydata_skrót SD_nazwa _portfolio2

9) Objętość portfolio nie może przekraczać 50 stron


Przygotowanie autoprezentacji 

Kandydat prezentuje i omawia swoje dotychczasowe dokonania artystyczne, projektowe, konserwatorskie lub naukowe w formie autoprezentacji. Maksymalny czas wypowiedzi -15 minut. W trakcie prezentacji dorobku kandydata, zespoły egzaminujące mogą zadawać pytania.

Kryteria oceny:

 • klarowność wypowiedzi;
 • świadomość metod pracy w reprezentowanej przez kandydata specjalności i zdolność ich fachowego opisywania, wartość merytoryczna;
 • zdolność przekonywania do przedstawianej koncepcji rozprawy doktorskiej, aspekt motywacyjny;
 • aspekty artystyczne, projektowe i konserwatorskie lub intermedialne w kontekście innowacji, oryginalności lub uwspółcześnienia;
 • czynniki społecznego rozwoju w obszarze szeroko rozumianej humanistyki, szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych i nauczania w zakresie szkolnictwa artystycznego.

Opis projektu artystycznego/badawczego

Opis projektu powinien zawierać propozycję tematu, zakresu, celu oraz planowanych efektów badań artystycznych i teoretycznych.

Opis projektu artystyczno-badawczego, powinien stanowić nie więcej niż 3-5 stron tekstu standardowego (5400-9000 znaków ze spacjami).

 1. Opis projektu powinien zawierać propozycję tytułu, tezę oraz określenie przewodniego problemu artystycznego/badawczego.
 2. Opis powinien określać zakres poszukiwań twórczych i teoretycznych.
 3. Opis może zawierć krótkie sprawozdanie z przeprowadzonych dotychczas poszukiwań artystycznych i teoretycznych dotyczących projektu.
 4. Opis powinien określać główne cele artystyczne, poznawcze i teoretyczne planowanych badań.
 5. Opis może zawierać wstępną propozycję metodologii i narzędzi badawczych, które będą stosowane w trakcie pracy nad projektem.
 6. Opis może zawierać wstępną propozycję planowanej współpracy interdyscyplinarnej,  instytucjonalnej lub innej w trakcie realizacji projektu.
 7. Opis powinien zawierać planowane efekty projektu.
 8. Opis może zawierać wykaz literatury i faktografii przedmiotu.