Nu­mer kon­ta ban­ko­we­go

Bank PEKAO S.A. 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 Na po­wyż­sze kon­to stu­den­ci do­ko­nu­ją opłat za: – po­wta­rza­nie przedmio­tu (do­ty­czy tyl­ko stu­den­tów sta­cjo­nar­nych) – po­wta­rza­nie se­me­stru lub ro­ku (do­ty­czy tyl­ko stu­den­tów sta­cjo­nar­nych) – wy­ro­bie­nie le­gi­ty­ma­cji oraz jej du­pli­ka­tu – wy­ro­bie­nie in­dek­su oraz je­go du­pli­ka­tu – dy­plom li­cen­cjac­ki lub ma­gi­ster­ski – Stu­dium Pe­da­go­gicz­ne (z do­pi­skiem Stu­dium Pe­da­go­gicz­ne) UWAGA!! Cze­sne … Czytaj dalej Nu­mer kon­ta ban­ko­we­go