Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nu­mer kon­ta ban­ko­we­go

Bank PEKAO S.A.
83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

Na po­wyż­sze kon­to stu­den­ci do­ko­nu­ją opłat za:
– po­wta­rza­nie przedmio­tu (do­ty­czy tyl­ko stu­den­tów sta­cjo­nar­nych)
– po­wta­rza­nie se­me­stru lub ro­ku (do­ty­czy tyl­ko stu­den­tów sta­cjo­nar­nych)
– wy­ro­bie­nie le­gi­ty­ma­cji oraz jej du­pli­ka­tu
– wy­ro­bie­nie in­dek­su oraz je­go du­pli­ka­tu
– dy­plom li­cen­cjac­ki lub ma­gi­ster­ski
– Stu­dium Pe­da­go­gicz­ne (z do­pi­skiem Stu­dium Pe­da­go­gicz­ne)

UWAGA!!
Cze­sne za stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne I, II, III stop­nia oraz za stu­dia po­dy­plo­mo­we na­le­ży wpła­cać na nu­mer kon­ta po­da­ny w umo­wie.  Stu­dent stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych za po­wta­rza­nie przedmio­tu, se­me­stru bądź ro­ku do­ko­nu­je opła­ty na kon­to po­da­ne w umo­wie.