Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Misja Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska ASP w Warszawie została stworzona zgodnie z misją Uczelni, która kształci i wychowuje studentów i doktorantów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki, przygotowując ich do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury, nauki i sztuki.

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej przygotowuje doktorantów do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i dydaktycznym. Umożliwia także doktorantom poszerzenie wiedzy o  problematykę spoza obszaru dyscypliny, w ramach której prowadzą swoje badania oraz rozwój w zakresie różnorodnych subdyscyplin artystycznych w procesie poznania historycznego, empirycznego i teoretycznego. Kształcenie to stanowi ważny element rozwoju Uczelni w kontekście podnoszenia kompetencji pracowników akademickich. Interdyscyplinarny program  kształcenia zakłada osiągnięcie wiedzy na zaawansowanym poziomie w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań oraz rozwój samodzielności i kreatywności doktorantek i doktorantów, związanych z upublicznieniem ich twórczości artystycznej i werbalizowaniem stanowisk teoretycznych.

Doktoranci mogą także w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej, odbywać staże, plenery i praktyki zawodowe w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych i artystycznych. Do Szkoły Doktorskiej mogą zostać przyjęte osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu oraz indywidualnego planu badawczego, trwa maksymalnie 8 semestrów, a kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.