Ko­ła na­uko­we

Zarządzenie Rektora nr 8/2013 koła naukowe Koła Naukowe załącznik do Zarządzenia Rektora nr 8/2013 Za­sa­dy za­kła­da­nia oraz re­ak­ty­wo­wa­nia dzia­łal­no­ści kół na­uko­wych Na każ­dym wy­dzia­le Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie stu­den­ci i uczest­ni­cy stu­diów dok­to­ranc­kich mo­gą za­ło­żyć ko­ło na­uko­we. W za­kre­sie je­go dzia­łal­no­ści mo­gą or­ga­ni­zo­wać np. wy­kła­dy, ple­ne­ry, wy­jaz­dy na­uko­we, wy­sta­wy. Ko­ło mo­że dzia­łać w obrę­bie jed­ne­go wy­dzia­łu lub ja­ko mię­dzy­wy­dzia­ło­we. Dzia­łal­ność każ­de­go na­le­ży udo­ku­men­to­wać we­dle … Czytaj dalej Ko­ła na­uko­we