Du­pli­kat le­gi­ty­ma­cji

WAŻNE!

W trak­cie ro­ku aka­de­mic­kie­go, gdy tr­wa­ją za­ję­cia, moż­li­wie jest uzy­ska­nie du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji wy­łą­cze­nie w wer­sji pa­pie­ro­wej. Du­pli­kat elek­tro­nicz­nej le­gi­ty­ma­cji stu­denc­kiej moż­na uzy­skać skła­da­jąc po­da­nie w czerw­cu, wów­czas spo­rzą­dza­ne jest zbior­cze za­mó­wie­nie. Od­biór le­gi­ty­ma­cji elek­tro­nicz­nej bę­dzie moż­li­wy we wrze­śniu lub w pa­ździer­ni­ku.

Je­śli stu­dent utra­ci le­gi­ty­ma­cję stu­denc­ką (np.  zo­sta­nie za­gu­bio­na lub skra­dzio­na) i chce otrzy­mać jej  du­pli­kat po­wi­nien:

 • wpła­cić na kon­to Uczel­ni tj. Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5  00–068 War­sza­wa nr kon­ta 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652  
  • kwo­tę 7 zł 50gr za du­pli­kat  le­gi­ty­ma­cji w for­mie pa­pie­ro­wej­lub
  • kwo­tę 25zł 50 gr za du­pli­kat le­gi­ty­ma­cji elek­tro­nicz­nej­ty­tuł prze­le­wu „Du­pli­kat le­gi­ty­ma­cji stu­denc­kie­j”
 • na­pi­sać Po­da­nie o du­pli­kat le­gi­ty­ma­cji do Dzia­łu Nau­cza­nia z proś­bą o wy­ro­bie­nie du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji stu­denc­kiej, po­dać po­wód zgło­sze­nia, na po­da­niu na­le­ży po­dać swo­je da­ne tj. imię i na­zwi­sko,  ad­res – ta­ki jak w do­wo­dzie oso­bi­stym,  da­tę uro­dze­nia, wy­dział
 • zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia po­twier­dze­nie uisz­cze­nia opła­ty wraz z po­da­niem i zdję­ciem.

 

Wy­mo­gi for­mal­ne dla fo­to­gra­fii do du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji w wer­sji  pa­pie­ro­wej:

 • fo­to­gra­fia nie mu­si być ko­lo­ro­wa
 • mu­si mieć jed­no­li­te tło
 • fo­to­gra­fia mu­si być o wy­mia­rach 35 mm x 45 mm
 • fo­to­gra­fia mu­si być ak­tu­al­na
 • wi­ze­ru­nek oso­by ma być wy­raź­ny, nie bu­dzą­cy za­strze­żeń
 • oso­ba na fo­to­gra­fii ma być bez na­kry­cia gło­wy i ciem­nych oku­la­rów
 • brak re­flek­sów w oku­la­rach
 • do­bra ja­kość zdję­cia.

 

Wy­mo­gi do­ty­czą­ce fo­to­gra­fii do du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji elek­tro­nicz­nej:

 • fo­to­gra­fia mu­si mieć pro­por­cje 20 mm x 25 mm (236×295 pi­xe­li dla 300 dpi)
 • fo­to­gra­fia mu­si być ko­lo­ro­wa
 • fo­to­gra­fia mu­si być ak­tu­al­na
 • wi­ze­ru­nek oso­by ma być wy­raź­ny, nie bu­dzą­cy za­strze­żeń
 • oso­ba na fo­to­gra­fii ma być bez na­kry­cia gło­wy i ciem­nych oku­la­rów
 • brak re­flek­sów w oku­la­rach
 • fo­to­gra­fia mu­si mieć do­brą ja­kość.

Fo­to­gra­fię ta­ką na­le­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną do Dzia­łu Nau­cza­nia, je­śli  zdję­cie elek­tro­nicz­ne jest już  w ba­zie Uczel­ni nie jest to ko­niecz­ne, chy­ba, że stu­dent chce je za­mie­nić.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem