Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Studia

WAŻNE!

W trak­cie ro­ku aka­de­mic­kie­go, gdy tr­wa­ją za­ję­cia, moż­li­wie jest uzy­ska­nie du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji wy­łą­cze­nie w wer­sji pa­pie­ro­wej. Du­pli­kat elek­tro­nicz­nej le­gi­ty­ma­cji stu­denc­kiej moż­na uzy­skać skła­da­jąc po­da­nie w czerw­cu, wów­czas spo­rzą­dza­ne jest zbior­cze za­mó­wie­nie. Od­biór le­gi­ty­ma­cji elek­tro­nicz­nej bę­dzie moż­li­wy we wrze­śniu lub w pa­ździer­ni­ku.

Je­śli stu­dent utra­ci le­gi­ty­ma­cję stu­denc­ką (np.  zo­sta­nie za­gu­bio­na lub skra­dzio­na) i chce otrzy­mać jej  du­pli­kat po­wi­nien:

 

Wy­mo­gi for­mal­ne dla fo­to­gra­fii do du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji w wer­sji  pa­pie­ro­wej:

 

Wy­mo­gi do­ty­czą­ce fo­to­gra­fii do du­pli­ka­tu le­gi­ty­ma­cji elek­tro­nicz­nej:

Fo­to­gra­fię ta­ką na­le­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną do Dzia­łu Nau­cza­nia, je­śli  zdję­cie elek­tro­nicz­ne jest już  w ba­zie Uczel­ni nie jest to ko­niecz­ne, chy­ba, że stu­dent chce je za­mie­nić.

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept