Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Doktoranci | Stypendia Rektora, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

Pytania w sprawie świadczeń proszę kierować na e-mail: stypendia@asp.waw.pl

Terminy i miejsce składania wniosków w roku akademickim 2020/2021

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 przyjmowane będą od października 2020 r. według następującego harmonogramu:

W Dziekanacie:

Wnioski o stypendium rektora – do 15 października 

Numery załączników (wniosków) dotyczące styp. rektora: 3, 3a, 7

Numery załączników do wniosku o stypendium rektora: 6, 9, 10, 11


w Dziale Nauczania:

Wnioski o stypendium socjalne 

  • do 15 października – jeśli student/doktorant ubiega się o stypendium socjalne od października
  • lub do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca 
  • Numery wniosków i załączników dotyczące styp. socjalnego: 1, 6, 11, 13

W przypadku przekroczenia terminów składania wniosku o stypendium socjalne, stypendium to wypłacane będzie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Instrukcje i wnioski poniżej.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 • z uwagi na podział funduszu stypendialnego uprasza się o składanie wniosków o stypendium dla niepełnosprawnych do 15 października, 
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek
 • Numery wniosków i załączników dotyczące stypendium dla osób niepełnosprawnych: 2, 6, 11,

Wnioski o zapomogę

 • Wniosek składa się do trzech miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia, które doprowadziło studenta/doktoranta do znalezienia się przez niego w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, chyba że wykaże, że nie miał możliwości złożenia wniosku w tym terminie, z przyczyn niezależnych od niego
 • Numery wniosków i załączników dotyczące zapomogi: 4, 6, 11, 12

Informacje przydatne do stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

Zasady przyznawania stypendium rektora, w tym zasady przyznawania punktów za średnią ocen oraz osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków studentów o stypendium rektora, a także terminarz i tryb oceny wniosków o stypendium rektoraw, roku akademickim 2020/2021:


Informacje przydatne do stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021

Lista dokumentów składanych wraz z wnioskiem o stypendium socjalne, na podstawie których oblicza się dochód na osobę w rodzinie studenta/doktoranta, znajduje się w § 25 Regulaminu Świadczeń dla studentów (poniżej w plikach do pobrania). 

Uwaga! Informację o konieczności  dostarczenia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej znajdziesz TU

Kwota maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł/m-c. Zarządzenie 35/2020

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3.244,00 zł (jest to dochód roczny) 

Dochód z 1 ha – podstawa prawna


Wysokość poszczególnych stypendiów w semestrze zimowym r.a. 2020/2021
 • Zarządzenie 47/2020 – w sprawie wysokości stypendiów socjalnych, stypendiów rektora, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg wypłacanych z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 


Regulamin świadczeń dla studentów ASP oraz  wnioski i załączniki do wniosków

Pliki do pobrania: