Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Studia

Przed obro­ną dy­plo­mu na­le­ży uzy­skać po­twier­dze­nie Dzia­łu Nau­cza­nia

na kar­cie go­to­wo­ści, w tym ce­lu na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

Po­twier­dzo­ną kar­tę go­to­wo­ści do dy­plo­mu dy­plo­mant skła­da w swo­im dzie­ka­na­cie!!!!
Aby ode­brać dy­plom na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

Po­wyż­sze dru­ki są również do­stęp­ne w Dzie­ka­na­tach.

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept