Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

Wy­mo­gi do­ty­czą­ce fo­to­gra­fii: fo­to­gra­fia mu­si mieć pro­por­cje 20 mm x 25 mm (236×295 pi­xe­li dla 300 dpi) fo­to­gra­fia mu­si być ko­lo­ro­wa fo­to­gra­fia mu­si być ak­tu­al­na wi­ze­ru­nek oso­by ma być wy­raź­ny, nie bu­dzą­cy za­strze­żeń oso­ba na fo­to­gra­fii ma być bez na­kry­cia gło­wy i ciem­nych oku­la­rów brak re­flek­sów w oku­la­rach fo­to­gra­fia mu­si mieć do­brą ja­kość.