Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cyfrowe zdjęcie kandydata – wymogi

Wy­mo­gi do­ty­czą­ce fo­to­gra­fii:

  • fo­to­gra­fia mu­si mieć pro­por­cje 20 mm x 25 mm (236×295 pi­xe­li dla 300 dpi)
  • fo­to­gra­fia mu­si być ko­lo­ro­wa
  • fo­to­gra­fia mu­si być ak­tu­al­na
  • wi­ze­ru­nek oso­by ma być wy­raź­ny, nie bu­dzą­cy za­strze­żeń
  • oso­ba na fo­to­gra­fii ma być bez na­kry­cia gło­wy i ciem­nych oku­la­rów
  • brak re­flek­sów w oku­la­rach
  • fo­to­gra­fia mu­si mieć do­brą ja­kość.