Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Cu­dzo­ziem­cy

 

Cu­dzo­ziem­cy, ubie­ga­ją­cy się o przy­ję­cie do Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie mu­szą wy­ka­zać się zna­jo­mo­ścią ję­zy­ka pol­skie­go na po­zio­mie umoż­li­wia­ją­cym ko­rzy­sta­nie z na­uki. O przy­ję­cie na stu­dia I i II stop­nia oraz jed­no­li­te stu­dia ma­gi­ster­skie mo­gą ubie­gać się cu­dzo­ziem­cy, któ­rzy, po­za wy­ma­ga­ny­mi do­ku­men­ta­mi wy­mie­nio­ny­mi w Za­kład­ce Re­kru­ta­cja­/Do­ku­men­ty, do­dat­ko­wo zło­żą, w od­po­wied­nim ter­mi­nie, ni­żej wy­mie­nio­ne do­ku­men­ty: dla stu­diów I stop­nia i jed­no­li­tych stu­diów ma­gi­ster­skich:

 • świa­dec­two doj­rza­ło­ści wy­da­ne w Pol­sce lub za­gra­nicz­ne świa­dec­two doj­rza­ło­ści upraw­nia­ją­ce do pod­ję­cia stu­diów w Pol­sce, któ­re mu­si być za­le­ga­li­zo­wa­ne al­bo opa­trzo­ne apo­stil­le;
 • tłu­ma­cze­nie świa­dec­twa doj­rza­ło­ści na ję­zyk pol­ski spo­rzą­dzo­ne przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go, wpi­sa­ne­go na li­stę tłu­ma­czy przez Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści RP, al­bo świa­dec­two doj­rza­ło­ści po­świad­czo­ne przez kon­su­la RP urzę­du­ją­ce­go w pań­stwie, w któ­rym zo­stał wy­da­ny do­ku­ment;
 • do­ku­ment upraw­nia­ją­cy do le­gal­ne­go po­by­tu na te­ry­to­rium RP tj. np.: wi­za, kar­ta cza­so­we­go po­by­tu, zgo­da na osie­dle­nie się.

dla stu­diów II stop­nia:

 • dy­plom ukoń­cze­nia stu­diów pierw­sze­go stop­nia (lub rów­no­waż­ny) upraw­nia­ją­cy do pod­ję­cia stu­diów dru­gie­go stop­nia w kra­ju wy­da­nia;
 • su­ple­ment do dy­plo­mu lub wy­kaz ocen oraz przedmio­tów re­ali­zo­wa­nych pod­czas ca­łe­go to­ku stu­diów;
 • tłu­ma­cze­nie su­ple­men­tu do dy­plo­mu lub wy­ka­zu ocen, spo­rzą­dzo­ne przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go, wpi­sa­ne­go na li­stę tłu­ma­czy przez Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści RP, al­bo po­świad­czo­ne przez kon­su­la RP urzę­du­ją­ce­go w pań­stwie, w któ­rym zo­stał wy­da­ny do­ku­ment;
 • tłu­ma­cze­nie dy­plo­mu na ję­zyk pol­ski, spo­rzą­dzo­ne przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go, wpi­sa­ne­go na li­stę tłu­ma­czy przez Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści RP, al­bo po­świad­czo­ne przez kon­su­la RP urzę­du­ją­ce­go w pań­stwie, w któ­rym zo­stał wy­da­ny do­ku­ment;
 • do­ku­ment upraw­nia­ją­cy do le­gal­ne­go po­by­tu na te­ry­to­rium RP tj. np.: wi­za, kar­ta cza­so­we­go po­by­tu, zgo­da na osie­dle­nie się.

Waż­ne! Świa­dec­twa ma­tu­ral­ne oraz dy­plo­my ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych uzy­ska­ne po­za gra­ni­ca­mi Pol­ski mu­szą być opa­trzo­ne apo­stil­le lub za­le­ga­li­zo­wa­ne.

 

Zgod­nie z art. 43 Usta­wy Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym z dnia 27.07.2005, (z późn. zmia­na­mi), na za­sa­dach obo­wią­zu­ją­cych oby­wa­te­li pol­skich po­dej­mo­wać i od­by­wać kształ­ce­nie mo­gą:

 • cu­dzo­ziem­cy, któ­rym udzie­lo­no ze­zwo­le­nia na pobyt stały;
 • cu­dzo­ziem­cy po­sia­da­ją­cy sta­tus uchodź­cy nada­ny w RP;
 • cu­dzo­ziem­cy ko­rzy­sta­ją­cy z ochro­ny cza­so­wej na te­ry­to­rium RP;
 • pra­cow­ni­cy mi­gru­ją­cy, bę­dą­cy oby­wa­te­la­mi pań­stwa człon­kow­skie­go Unii Eu­ro­pej­skiej (UE), Kon­fe­de­ra­cji Szwaj­car­skiej lub pań­stwa człon­kow­skie­go Eu­ro­pej­skie­go Po­ro­zu­mie­nia o Wol­nym Han­dlu (EFTA) – stro­ny umo­wy o Eu­ro­pej­skim Ob­sza­rze Go­spo­dar­czym, a tak­że człon­ko­wie ich ro­dzin, je­że­li miesz­ka­ją na te­ry­to­rium RP;
 • cu­dzo­ziem­cy, któ­rym na te­ry­to­rium RP udzie­lo­no ze­zwo­le­nia na po­byt re­zy­den­ta dłu­go­ter­mi­no­we­go Wspól­not Eu­ro­pej­skich;
 • cu­dzo­ziem­cy, któ­rym na te­ry­to­rium RP udzie­lo­no ze­zwo­le­nia na za­miesz­ka­nie na czas ozna­czo­ny (w związ­ku z oko­licz­no­ścią, o któ­rej mo­wa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 usta­wy z dnia 13 czerw­ca 2003 r. o cu­dzo­ziem­cach);
 • cu­dzo­ziem­cy, któ­rym udzie­lo­no ochro­ny uzu­peł­nia­ją­cej na te­ry­to­rium RP;
 • oby­wa­te­le państw człon­kow­skich UE, państw człon­kow­skich Eu­ro­pej­skie­go Po­ro­zu­mie­nia o Wol­nym Han­dlu (EFTA) – stron umo­wy o Eu­ro­pej­skim Ob­sza­rze Go­spo­dar­czym lub Kon­fe­de­ra­cji Szwaj­car­skiej i człon­ko­wie ich ro­dzin, po­sia­da­ją­cy pra­wo sta­łe­go po­by­tu.

Cu­dzo­ziem­cy mo­gą rów­nież po­dej­mo­wać stu­dia w Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie na za­sa­dach in­nych niż obo­wią­zu­ją­ce oby­wa­te­li pol­skich na pod­sta­wie:

 1. 1. umów mię­dzy­na­ro­do­wych, na za­sa­dach okre­ślo­nych w tych umo­wach;
 2. 2. umów za­wie­ra­nych z podmio­ta­mi za­gra­nicz­ny­mi przez uczel­nie, na za­sa­dach okre­ślo­nych w tych umo­wach;
 3. 3. de­cy­zji Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go;
 4. 4. de­cy­zji Rek­to­ra uczel­ni.

ja­ko:

 • sty­pen­dy­ści stro­ny pol­skiej;
 • na za­sa­dach od­płat­no­ści
 • bez od­płat­no­ści i świad­czeń sty­pen­dial­nych;
 • ja­ko sty­pen­dy­ści stro­ny wy­sy­ła­ją­cej, bez po­no­sze­nia opłat za na­ukę;
 • ja­ko sty­pen­dy­ści uczel­ni.

Cu­dzo­ziem­cy przy­ję­ci na stu­dia, nie­bę­dą­cy oby­wa­te­la­mi UE, EFTA, Kon­fe­de­ra­cji Szwaj­car­skiej, nie­po­sia­da­ją­cy Kar­ty Po­la­ka oraz przy­ję­ci na za­sa­dach in­nych niż wy­mie­nio­ne w punk­tach od 1 do 4, wno­szą opła­tę rocz­ną w wy­so­ko­ści: 10.000 Eu­ro za stu­dia sta­cjo­nar­ne, 8.000 Eu­ro za stu­dia niesta­cjo­nar­ne, 7.000 Eu­ro za niesta­cjo­nar­ne stu­dia dok­to­ranc­kie, 5.000 Eu­ro za niesta­cjo­nar­ne stu­dia po­dy­plo­mo­we. Cu­dzo­ziem­cy po­sia­da­ją­cy udo­ku­men­to­wa­ne po­cho­dze­nie pol­skie, stu­diu­ją­cy na ww. wa­run­kach od­płat­no­ści, wno­szą opła­ty ob­ni­żo­ne o 30 %. Po­sia­da­cze waż­nej Kar­ty Po­la­ka mo­gą ubie­gać się o przy­ję­cie na stu­dia na za­sa­dach obo­wią­zu­ją­cych oby­wa­te­li pol­skich lub na za­sa­dach obo­wią­zu­ją­cych cu­dzo­ziem­ców – wy­bór na­le­ży do kan­dy­da­ta. Nie­za­leż­nie od wy­mie­nio­nych wy­żej za­sad po­dej­mo­wa­nia stu­diów, wszy­scy cu­dzo­ziem­cy pod­le­ga­ją ta­kiej sa­mej pro­ce­du­rze re­kru­ta­cyj­nej jak oby­wa­te­le pol­scy.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.