Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakty w sprawie rekrutacji i studiów

In­for­ma­cji w spra­wie studiów udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów!

Wy­dział Ma­lar­stwa

Dzie­ka­nat ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 826 75 30
e-ma­il: ma­lar­stwo@asp.waw.pl

 

Wy­dział Rzeź­by

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 625 75 73
e-ma­il: rze­zba@asp.waw.pl

 

Wy­dział Gra­fi­ki

Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47
e-ma­il: gra­fi­ka@asp.waw.pl

Dzie­ka­nat – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
tel. (+48 22) 320 02 63 fax. (+48 22) 826 75 47
e-ma­il: gra­fi­ka.wie­czo­ro­wa@asp.waw.pl

 

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 625 12 51, fax. (+48 22) 622 96 49
e-ma­il: kon­ser­wa­cja@asp.waw.pl

 

Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa
tel. (+48 22) 628 92 54, (+48 22) 629 40 45, fax. (+48 22) 628 92 54
e-ma­il: waw@asp.waw.pl

 

Wy­dział Wzor­nic­twa

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa
tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32 fax. (+48 22) 628 16 23
e-ma­il: wwp@asp.waw.pl

 

Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów

Dzie­ka­nat – stu­dia sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 81 30
e-ma­il: sztu­ka.me­diow@asp.waw.pl

Dzie­ka­nat – stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne ul. Spo­koj­na 15, 01–044 War­sza­wa
tel. (+48 22) 636 01 49
e-ma­il: sm.wie­czo­ro­we@asp.waw.pl

 

Wy­dział Sce­no­gra­fii

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 623 82 89
e-ma­il: sce­no­gra­fia@asp.waw.pl

 

Wy­dział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich

Dzie­ka­nat ul. Wy­brze­że Ko­ściusz­kow­skie 37/39, 00–379 War­sza­wa
tel. (+48 22) 623 81 17
e-ma­il: wbask@asp.waw.pl

 

Dział Nau­cza­nia
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa
Pałac Czapskich 
tel. (+48 22) 320 02 18
e-ma­il: dn@asp.waw.pl